Home page

De
komst
van Christus

ENKELE OPMERKINGEN
OVER HET WOORD KOMST

Het nieuwe testament is geschreven in het Grieks, een taal die expressiever is dan de onze. Met betrekking tot de komst van de Heer gebruikt het Grieks zes verschillende woorden.

  1. Parousia is afgeleid van het werkwoord paremi, dat aanwezig zijn betekent. Het duidt niet op iemands aankomst, maar op het reeds gekomen zijn, op aanwezigheid.

  2. Apokalupsis komt van apokalupto, ontsluieren, zichtbaar worden van wat eerst verborgen aanwezig was. "Wees waakzaam en vestig al uw hoop op de genade, die u ontvangen zult, wanneer Jezus Christus wordt geopenbaard, ontsluierd" (1Pet.1:13).

  3. Epiphaneia betekent schijnen, verschijnen, zoals b.v. een ster (die er steeds was) 's nachts kan verschijnen. Het wordt gebruikt met betrekking tot de luister en de majesteit van de Heer die er altijd was en die op een gegeven moment zal verschijnen, gaat schijnen.

  4. Phaneroo is duidelijk maken, merkbaar maken. Jezus zegt: "Ik heb Uw naam (=wezen) geopenbaard aan de mensen" (Joh.17:6). En Johannes: "Als Hij aan ons geopenbaard zal zijn, zullen we Hem gelijkvormig zijn" (1Joh.3:2).

  5. Heko benadrukt de plaats van Zijn komst. "Houd vast, totdat Ik (in u) gekomen ben" (Op.2:25, vgl.3:20).

  6. Erchomai duidt op het doel van Zijn komst. "Zie, Hij komt met de wolken en elk oog zal Hem zien" (Op.1:7). Dat is het komen van de volheid van Christus, van Jezus Christus met de Zijnen, van de Heer met Zijn heilige tienduizenden, van de Zoon met de "144.000" (Judas 14, Zach.14:5, 1Thes.3:13, Op.14:1-5) opdat ieder mens Hem zal zien (=kennen).

In de nu volgende bijbelstudies komen deze aspecten uitvoerig aan bod.